Những mẫu Bản nhận xét đảng viên dự bị chuẩn nhất năm 2019

  Những mẫu Bản nhận xét đảng viên dự bị chuẩn nhất năm 2019

   

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

  Loading...

  BẢN NHẬN XÉT
  Đảng viên dự bị

  Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

         Đảng uỷ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

  Tên tôi là: …………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …………

  Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …………….

  Đang sinh hoạt tại chi bộ …………………………………………………………………………………….

  Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị
  ……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

  Ưu điểm:

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí: ………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.

  Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

  ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
  (ký, ghi rõ họ tên)

  + Bản nhận xét đảng viên dự bị – mẫu tham khảo 2

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ……………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

  BẢN NHẬN XÉT
  Đảng viên dự bị

  Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………..

  Đảng uỷ …………………………………………………

  Tên tôi là: ………………………………………………. Sinh ngày….tháng….năm….

  Vào Đảng ngày ….. tháng ….. năm ………… Chính thức ngày ….. tháng ….. năm …

  Đang sinh hoạt tại chi bộ ………………………………………………………………………………………

  Được chi bộ phân công (ngày ….. tháng ….. năm …………) giúp đỡ đảng viên dự bị

  ……………………………………………………………….. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

  Ưu điểm:

  – Phẩm chất chính trị:

  + Lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước.

  – Đạo đức lối sống:

  + Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

  – Năng lực công tác:

  + Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thàn học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị.

  – Quan hệ quần chúng:

  + Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.

  Khuyết điểm:

  – Cần mạnh dạn hơn trong đấu tranh xây dựng tập thể.

  – Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xem xét đề nghị công nhận đồng chí ……….. trở thành đảng viên chính thức.

  Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

  ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Xem thêm : Bản kiểm điểm cá nhân

  Tìm kiếm trên google với các cụm từ chính sau:

  1. bản nhận xét đảng viên dự bị
  2. nhận xét đảng viên dự bị
  3. bảng nhận xét đảng viên dự bị
  4. nhận xét đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức
  5. ban nhan xet dang vien du bi
  6. bản tự nhận xét đảng viên dự bị
  7. bản tự nhận xét của đảng viên dự bị
  8. nhận xét đảng viên dự bị của người giúp đỡ
  9. nhan xet dang vien du bi
  10. bản nhận xét đảng viên dự bị 2016
  11. mẫu nhận xét đảng viên dự bị
  12. bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11
  13. bản nhận xét đảng viên dự bị hay
  14. bản nhận xét của đảng viên dự bị
  15. bản nhận xét đảng viên dự bị 2017
  16. biên bản nhận xét đảng viên dự bị
  17. mau nhan xet dang vien du bi
  18. mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị
  19. nhan xet dang vien du bi chuyen chinh thuc
  20. bang nhan xet dang vien du bi
  21. nhận xét chuyển đảng chính thức
  22. phiếu nhận xét đảng viên dự bị
  23. bản nhận xét đảng viên dự bị violet
  24. bảng nhận xét đảng viên dự bị
  25. bản tự nhận xét đảng viên
  26. mẫu tự nhận xét của người xin vào đảng
  27. phiếu nhận xét đảng viên
  28. nhận xét đảng viên
  29. bản nhận xét đảng viên dự bị
  30. bản nhận xét đảng viên
  31. phieu nhan xet dang vien
  32. bản nhận xét đảng viên dự bị violet
  33. bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11
  34. tự nhận xét vào đảng
  35. phiếu nhận xét đảng viên dự bị
  36. bản nhận xét đảng viên dự bị 2017
  37. mau nhan xet dang vien du bi
  38. bản nhận xét đảng viên dự bị 2016
  39. bản nhận xét đảng viên dự bị hay
  40. bản nhận xét của đảng viên giúp đỡ quần chúng
  41. bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11-knđ
  42. nhận xét đảng viên dự bị
  43. mẫu 11 knđ bản nhận xét đảng viên dự bị
  44. nhận xét đảng viên dự bị của công đoàn
  45. mẫu 11-knđ
  46. mẫu nhận xét đảng viên dự bị
  47. bản tự nhận xét đảng viên dự bị
  48. biên bản nhận xét đảng viên dự bị
  49. mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị
  50. mau 11 knd
  51. tổng hợp ý kiến nhận xét đảng viên dự bị
  52. nhận xét đảng viên dự bị của người giúp đỡ
  53. mẫu nhận xét đảng viên dự bị nơi cư trú
  54. bản nhận xét của đảng viên dự bị
  55. bản tự nhận xét của đảng viên dự bị
  56. ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị
  57. nhan xet dang vien du bi chuyen chinh thuc
  58. đảng viên dự bị
  Loading...

  Bình luận
  0

  Bình luận